ANBI

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. (bron: belastingdienst).

Naam van de instelling
Stichting Breda AED Proof

ANBI Nummer
850030496

KvK nummer
51476703

Contactgegevens
Vijftigbunder 64, 4823 BG Breda

Telefoonnummer
06 – 177 268 16

E-mail
Via contact pagina

Website
www.breda-aed-proof.nl

Doelstelling en wijze waarop doel wordt nagestreefd
De stichting heeft ten doel het initiëren en in stand houden van een fijnmazig netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED), waardoor de gemeente Breda zich ‘AED-Proof’ mag noemen. Zie verder onze Doelstellingen.

Bestuurssamenstelling
Sinds de oprichting bestaat het bestuur uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het voornoemde dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een aantal bestuursleden die zich bezig houden met PR, controles van de AED’s en algemene bestuurstaken. Al onze bestuursleden zijn onbezoldigd. Zie verder Ons bestuur.

Taken en bevoegdheden
Het Dagelijks Bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de Stichting Breda AED Proof. De taken en bevoegdheden zijn verder vastgesteld in een intern reglement, dat middels een onderbouwd verzoek kan worden ingezien tijdens een van de bestuursvergaderingen.

link belastingdienst
link ANBI